Projekce

HALOVÉ OBJEKTY > Projekce

Projekce hal a dozor staveb

Disponujeme vlastním projekčním oddělením a umíme vám tak rychle pomoci s projekcí hal. Připravíme řezy haly, půdorys haly a pohledy popřípadě i vizualizace haly. Zkreslíme podklady pro výrobní dokumentaci ve vyspělém 3D modelovacím programu. Spočítáme přesně váhu konstrukce a jednotlivých dílů včetně plochy nátěrů. Provedeme kontrolu nad správností celého procesu výroby a montáže haly a minimalizuje tak ztráty či škody z lidského pochybení.

Při výkonu technického dozoru investora kontrolujeme kvalitu stavebních prací, financování stavby, harmonogram a průběh stavby s ohledem na právní předpisy. Náš stavební dozor vám garantuje, že všechny činnosti spojené se stavbou proběhnou správně, bez zbytečného zdržení, bez navyšování rozpočtu a v co nejvyšší kvalitě.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Připravíme pro vás kompletní dokumentaci pro stavební povolení/ohlášení stavby. Tedy dokumentaci obsahující projekt dokládající podrobné tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby.
Vše připravíme v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, s požadavky týkajícími se veřejných zájmů, především splnění obecných technických požadavků a speciálních právních předpisů, popřípadě norem stanovujících podrobné technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, hygienické, uživatelské a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení.

Následně na základě plné moci zažádáme správce jednotlivých sítí v dané lokalitě o připojení stavby a jednotlivé požadavky zapracujeme do dokumentace.

POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Tuto dokumentaci zpracováváme ke konkrétnímu stupni stavebního řízení. Navrhujeme v ní a zdůvodňujeme technické, konstrukční, materiálové a příp. dispoziční řešení objektu (případně technologického zařízení) z hlediska jeho požární bezpečnosti. Je nedílnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení.

Pojednává především o vlastnostech materiálů, které lze na stavbě použít – např. požární odolnost, typ dveří mezi místnostmi, stěny, stropy či střechu. Důležitá je také vzdálenost mezi objekty z hlediska přenosu požáru, případně volba dostatečně žáruvzdorných materiálů. Řeší i možnosti úniku z objektu a typ volného prostranství.

VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Výrobní dokumentaci vyhotovujeme v nejmodernějším programu, takže finální model je znázorněn včetně spojů a šroubů. Program následně vygeneruje výkresy potřebné pro firemní zámečníky. Jedná se zejména o tzv. řezné plány ocelové konstrukce, kotevní prvky, sváry a montážní výkresy. Program rovněž propočítá hmotnost konstrukce, jednotlivých dílců a celkovou plochu nátěrů. Tento proces je pak zárukou bezchybné výroby a montáže.

Výrobní dokumentace potřebná pro výrobu konstrukce vychází ze statických propočtů autorizovaného statika. Výpočty jsou kalkulovány na základě eurokódů, jež jsou jedinou platnou normou pro výpočty ocelové konstrukce montované haly.

DOZOR STAVEB

Při stavebním dozoru kontrolujeme kvalitu stavebních prací, financování stavby, harmonogram a průběh stavby s ohledem na právní předpisy. Náš stavební dozor vám garantuje, že všechny činnosti spojené se stavbou proběhnou správně, bez zbytečného zdržení, bez navyšování rozpočtu a v co nejvyšší kvalitě.

Vedle stavebního dozoru zajišťujeme také technický dozor, při kterém kontrolujeme průběh stavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a vykazované práce ve vztahu k čerpání finančních prostředků. Pokud stavbu projektujeme, provádíme i autorský dozor, při kterém si hlídáme dodržení podmínek projektu podle schválené projektové dokumentace. Vždy vám tak šetříme váš čas a peníze.

Reference