Projekce

HALOVÉ OBJEKTY > Projekce

Máme vlastní projekční tým

Naše společnost disponuje vlastním projekčním týmem. Díky tomu jsme schopni zajistit rychlou pomoc s projekcí hal. Připravíme řezy haly, půdorys, pohledy i případně vizualizace. K práci používáme vyspělé 3D modelovací programy. Máme bohaté zkušenosti s mrazírnami, pivovary, logistickými areály, autosalony a mnoha dalšími stavbami.

Reference

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výstavba nového objektu vyžaduje spoustu papírování. V této oblasti máme bohaté zkušenosti, a proto vás nenecháme na holičkách. Náš tým pro vás zpracuje všechny potřebné dokumenty pro vyřízení stavebního povolení/ohlášení stavby. Dokumentace bude plně v souladu s tamními podmínkami územního rozhodnutí, obecnými technickými požadavky i všemi speciálními právními předpisy.

Samotný projekt se bude zabývat celkovým řešením stavby – tvar, hmota, materiály, technické a technologické postupy, dispozice a provozní řešení. V dokumentaci nebude chybět ani požadavek na správce jednotlivých sítí o připojení stavby, o nějž zažádáme prostřednictvím plné moci.

POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Se stavebním povolením jde ruku v ruce i dokumentace zabývající se požárně-bezpečnostním řešením stavby. Tu je vždy nutné vypracovat ke konkrétnímu stupni stavebního řízení. Navrhneme pro vás všechny technické, konstrukční, materiálové i dispoziční řešení objektu a odůvodníme, proč tomu tak je z hlediska požární bezpečnosti.

V dokumentaci se budeme soustředit primárně na vlastnosti jednotlivých materiálů použitých na stavbě a jejich požární odolnost. Dále se zaměříme i na vzdálenost mezi objekty z hlediska přenosu požáru. V dokumentaci budou popsány všechny části objektu – podlahy, stropy, stěny, dveře apod.

ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

Na začátku každé stavby je architektonická studie. Jedná se o dokumentaci, která vám přinese přesnější představu o budoucím objektu. Nejedná se o podklady určené primárně pro potřeby stavebního úřadu a příslušných orgánů, ale pro jakési ujasnění klientovy vize.  Jde o nedílnou součást přípravné fáze, jelikož přinese ucelení všech potřebných informací.

Architektonická studie se skládá z několika bodů. Obsahuje například předběžný výpočet ceny objektu, zpracování územních regulativ a mnoho dalšího. Nedílnou součást tvoří i různé nákresy a vizualizace zpracovaná v moderním modelačním 3D programu.

PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Abyste získali stavební povolení a stavební práce mohly vůbec začít, musí být stavba posouzena v územním řízení. K tomu je nezbytné mít vypracovaný tzv. projekt pro územní řízení, který pro vás rádi připravíme. Na něj posléze přímo navazuje projekt pro stavební řízení, s nímž vám samozřejmě také pomůžeme.

Samotná dokumentace se zaměřuje na celkovou definici objektu a na to, zda je vhodný pro umístění do dané lokality. Každá oblast má svá specifika, a proto je nutné, aby bylo po všech stránkách odborně posouzeno, zda se do ní objekt hodí či nikoli.

PROJEKT PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE S PODROBNÝMI ROZPOČTY

Před zahájením výstavby některých objektů je zapotřebí uspořádat výběrové řízení či soutěž. Připravíme vám pro ni podrobný technický podklad, který se nazývá projekt pro výběr zhotovitele s podrobnými rozpočty.

Tato dokumentace se skládá z textové i obrazové části. Kromě již zmiňovaných rozpočtů obsahuje také i grafickou část s podrobnými nákresy a vizualizacemi, technické zabezpečení stavby apod. Celkové posouzení stavby se opírá o posudky získané z různých statistik.

REALIZAČNÍ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE

Jedná se o důležité podklady pro realizaci objektu. Realizační dokumentaci tvoří podrobné popisy jednotlivých konstrukčních prvků, materiálů, použitých technologií, konkrétní řešení i různá specifika daného objektu.

Dílenská dokumentace navazuje na realizační. Jedná se o soupis prováděných prací a dodávek potřebných pro výstavbu objektu. To umožňuje jednoznačné ocenění stavby. Obsahuje také soupis technických charakteristik i prováděných stavebních prací.

ZMĚNY STAVBY A SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY

V praxi se běžné stává, že během procesu výstavby objektu dojde k nějakým změnám. V takovém případě je k těmto úkonům potřebné vypracovat náležitou dokumentaci. O to se postará náš zkušený tým, který všechny změny náležitě zaznamená.

Po dokončení výstavby objektu zase nezbytné vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. Ta zaznamenává konečný stav objektu, včetně všech provedených změn. Jedná se o důležitý podklad pro zahájení kolaudačního řízení.